2

REPUBLIKA
SLOVENIJA

PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM
Elektronsko poslovanje na področju urejanja prostora in graditve objektov...
UREJANJE PROSTORA
Strateški in izvedbeni prostorski akti, državni prostorski red, zemljiška politika, spremljanje stanja prostorskega razvoja...
GRADITEV OBJEKTOV
Gradbeno in uporabno dovoljenje, bistvene zahteve in druge zahteve za objekte, legalizacija objektov...
EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
Podatki dejanske rabe poseljenih zemljišč, pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč...
STANOVANJA
Najemna razmerja, neprofitna najemna stanovanja, javni najem stanovanj, upravljanje v večstanovanjskih stavbah, nepremičninsko posredovanje...
GRAFIČNI VPOGLED

Grafični vpogled je namenjen vpogledu v prostorske podatke o državnih in občinskih prostorskih aktih, upravnih aktih s področja graditve objektov, omejitvah v prostoru in v nepremičninske evidence.

Odprite