2

REPUBLIKA
SLOVENIJA

PRIČENJAMO S POSTOPNO UVEDBO ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA NA PODROČJU GRADITVE OBJEKTOV
DELI

Ministrstvo za naravne vire in prostor pričenja s postopno uvedbo sistema eGraditev, s katerim se bo zagotavljalo elektronsko poslovanje na področja graditve objektov. Sistem bo vzpostavljen v sklopu prostorskega informacijskega sistema.

 

Kaj je eGraditev?

 

eGraditev omogoča elektronsko poslovanje na področju graditve objektov. V eGraditev bodo aktivno vključeni investitorji, projektanti, mnenjedajalci, upravni in inšpekcijski organi, občine, Ministrstvo za naravne vire in prostor ter javnost.

Podatki, zbrani prek sistema, se shranjujejo v zbirko podatkov o graditvi objektov, ki je namenjena javnosti, potencialnim investitorjem, projektantom, upravnim delavcem, inšpektorjem in drugim uporabnikom.

Kaj omogoča eGraditev?

 

eGraditev omogoča:

 • neposredni vnos podatkov iz povezanih uradnih registrov in zbirk,
 • pomoč pri pripravi projektne dokumentacije z mnogimi avtomatizacijami in orodji,
 • oddajo vlog za pridobitev projektnih pogojev in mnenj,
 • oddajo vlog v upravnih postopkih graditve objektov,
 • prijavo pripravljalnih del in začetka gradnje,
 • plačevanje dajatev in prispevkov,
 • obravnavo vlog in prejemanje povratnih zahtev in odločitev upravnih organov in mnenjedajalcev,
 • spremljanje stanja postopkov,
 • javni vpogled v dokumentacijo integralnih postopkov z možnostjo priglasitve udeležbe v postopku.

 

Trenutno stanje
Shematski prikaz eGraditve

 

Katere so ključne prednosti sistema eGraditev?

 

Ključne prednosti sistema za odločevalce:

 • elektronski način poslovanja,
 • standardizacija postopkov in storitev,
 • izboljšanje kakovosti podatkov,
 • boljši nadzor nad izvajanjem postopkov.
 

Ključne prednosti sistema za državljane:

 • elektronski način poslovanja,
 • večja informiranost o načinu izvajanja in poteku postopkov,
 • boljša dostopnost do podatkov,
 • hitrejša obravnava vlog.
 

Kako bo potekala implementacija eGraditve?

 

Implementacija sistema eGraditev zajema:

 • vzpostavitev sistema za evidentiranje upravnih aktov na področju graditve objektov. Sistem že deluje na vseh upravnih enotah, Ministrstvu za naravne vire in prostor ter Inšpektoratu za naravne vire in prostor. Prek sistema se evidentirajo vsi upravni akti na področju graditve objektov (gradbena dovoljenja, uporabna dovoljenja, inšpekcijske odločbe). Osnovni podatki o gradbenih dovoljenjih, uporabnih dovoljenjih, prijavah začetka gradnje itd. so že javno dostopni prek zbirke podatkov o graditvi objektov.
 • postopno uvedbo sistema v sklopu katerega bo vzpostavljeno elektronsko poslovanje na področju graditve objektov.
 

Kdaj bo eGraditev vzpostavljena?

 

eGraditev se bo v okviru prostorskega informacijskega sistema skladno s 137. členom GZ-1 vzpostavila do 5. januarja 2026, in sicer s postopno uvedbo sistema na območjih posameznih upravnih enot in Ministrstvu z naravne vire in prostor.

Postopna uvedba sistema:

 • Faza 1 - 7. marec 2024: upravna enota Postojna;
 • Faza 2 - 9. maj 2024: upravni enoti  Cerknica in Ilirska Bistrica;
 • Faza 3 - 26. september 2024: upravne enote Izola, Koper, Piran in Sežana;
 • Faza 4 - 7. november 2024: upravne enote Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec;
 • Faza 5 - 20. februar 2025: upravne enote Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Maribor, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj, Ruše in Slovenska Bistrica;
 • Faza 6 - 15. maj 2025: upravne enote Ajdovščina, Dravograd, Idrija, Nova Gorica, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Tolmin;
 • Faza 7 - 18. september 2025: upravne enote Brežice, Črnomelj, Hrastnik, Kočevje, Krško, Litija, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Sevnica, Trbovlje, Trebnje in Zagorje ob Savi;
 • Faza 8 - 6. november 2025: upravne enote Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič.
 • Faza 9 - 5. januar 2026: upravne enote Domžale, Grosuplje, Kamnik, Ljubljana, Logatec in Vrhnika;
 • Faza 10 - 5. januar 2026: Ministrstvo za naravne vire in prostor.
Postopna uvedba sistema

 

Kako bo potekalo poslovanje z upravnimi enotami do dokončne vzpostavitve sistema eGraditev?

 

Z upravnimi enotami bo do dokončne vzpostavitve eGraditve mogoče poslovati:

 • v pisni obliki v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, in uredbo, ki ureja poslovanje z dokumentarnim gradivom v organih državne uprave ali
 • v elektronski obliki prek sistema, če bo investitor zahtevo v postopku, začetem po uvedbi sistema pri tem upravnem organu, vložil prek tega sistema eGraditev.

Od 5. januarja 2026 dalje bo z upravnimi enotami možno poslovati izključno v elektronski obliki prek sistema eGraditev. V pisni obliki se bodo lahko izjemoma vlagale zahteve in prijave iz tretjega odstavka 11. člena GZ-1: zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt in spremembo namembnosti, prijava začetka gradnje ter zahteve iz IV. poglavja devetega dela GZ-1.

 

Katere občine bodo vključene v eGraditev v letu 2024?

 

V sklopu 1. faze bodo 7. marca 2024 v eGraditev vključene: občini Postojna in Pivka (obe upravna enota Postojna).

V sklopu 2. faze bodo 9. maja 2024 v eGraditev vključene: občine Bloke, Cerknica in Loška dolina (obe upravna enota Cerknica) in občina Ilirska Bistrica (upravna enota Ilirska Bistrica).

V sklopu 3. faze bodo 26. septembra 2024 v eGraditev vključene: občina Izola (upravna enota Izola), Mestna občina Koper in občina Ankaran (obe Upravna enota Koper), občine Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina in Komen (vse upravna enota Sežana).

Uvedba sistema na občinah v 1., 2. in 3. fazi
 

V sklopu 4. faze bodo 7. novembra 2024 v eGraditev vključene naslednje občine:

 • Mestna občina Celje, občine Štore, Vojnik in Dobrna (vse upravna enota Celje);
 • občine Šentjur in Dobje (obe upravna enota Šentjur pri Celju);
 • del Mestne občine Velenje, občine Šmartno ob Paki in Šoštanj (vse upravna enota Velenje);
 • občini Laško in Radeče (obe upravna enota Laško);
 • občine Mozirje, Rečica ob Savinji, Nazarje, Solčava, Ljubno, Luče in Gornji Grad (vse upravna enota Mozirje);
 • občine Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče (vse upravna enota Slovenske Konjice);
 • občine Žalec, Prebold, Polzela, Tabor, Braslovče, Vransko in del Mestne občine Velenje (vse upravna enota Žalec);
 • občine Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Kozje in Podčetrtek (vse upravna enota Šmarje pri Jelšah).
Uvedba sistema na občinah v 4. fazi
 

Katere občine bodo vključene v eGraditev v letu 2025?

 

V sklopu 5. faze bodo 20. februarja 2025 v eGraditev vključene naslednje občine:

 • občine Gornja Radgona, Apače, Sveti Jurij ob Ščavnici in Radenci (vse upravna enota Gornja Radgona);
 • občine Lenart, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana (vse upravna enota Lenart);
 • občine Lendava, Velika Polana, Odranci, Črešnovci, Kobilje, Dobrovnik in Turnišče (vse upravna enota Lendava);
 • Mestna občina Maribor, občine Miklavž na Dravskem polju, Hoče-Slivnica, Pesnica, Rače-Fram, Duplek in Starše (vse upravna enota Maribor);
 • občine Ljutomer, Veržej, Razkrižje, Križevci (vse upravna enota Ljutomer);
 • Mestna občina Ptuj, občine Sveti Andraž v Slov. goricah, Destrnik, Juršinci, Dornava, Trnovska vas, Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Majšperk, Žetale, Podlehnik, Videm, Markovci, Hajdina, Kidričevo in Cirkulane (vse upravna enota Ptuj);
 • občine Ruše, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju (vse upravna enota Ruše);
 • Mestna občina Murska Sobota, občine Beltinci, Tišina, Moravske Toplice, Puconci, Cankova, Grad, Kuzma, Rogašovci, Šalovci, Hodoš in Gornji Petrovci (vse upravna enota Murska Sobota);
 • občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (vse upravna enota Ormož);
 • občine Pesnica, Šentilj in Kungota (vse upravna enota Pesnica);
 • občine Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane (vse upravna enota Slovenska Bistrica).
Uvedba sistema na občinah v 5. fazi
 

V sklopu 6. faze bodo 15. maja 2025 v eGraditev vključene naslednje občine:

 • občini Ajdovščina, Vipava (obe upravna enota Ajdovščina);
 • občini Idrija, Cerkno (obe upravna enota Idrija);
 • občine Tolmin, Kobarid in Bovec (vse upravna enota Tolmin);
 • Mestna občine Nova Gorica, občine Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Brda in Kanal (vse upravna enota Nova Gorica);
 • občina Dravograd (upravna enota Dravograd);
 • občine Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Muta in Vuzenica (vse upravna enota Radlje ob Dravi);
 • občine Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje (vse upravna enota Ravne na Koroškem);
 • Mestna občina Slovenj Gradec in občina Mislinja (obe upravna enota Slovenj Gradec).
Uvedba sistema na občinah v 6. fazi - zahodni del
Uvedba sistema na občinah v 6. fazi - severni del
 

V sklopu 7. faze bodo 18. septembra 2025 v eGraditev vključene naslednje občine:

 • občina Brežice (upravna enota Brežice);
 • občini Črnomelj in Semič (obe upravna enota Črnomelj);
 • občina Hrastnik (upravna enota Hrastnik);
 • občine Kočevje, Osilnica in Kostel (obe upravna enota Kočevje);
 • občini Krško in Kostanjevica na Krki (obe upravna enota Krško);
 • občine Litija, Šmartno pri Litiji in Ivančna Gorica (vse upravna enota Litija);
 • občina Metlika (upravna enota Metlika);
 • Mestna občina Novo mesto, občine Straža, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk, Šmarješke Toplice, Šentjernej in Škocjan (vse upravna enota Novo mesto);
 • občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok (vse upravna enota Ribnica);
 • občini Sevnica in Škocjan (obe upravna enota Sevnica);
 • občina Trbovlje (upravna enota Trbovlje);
 • občine Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert (vse upravna enota Trebnje);
 • občina Zagorje ob Savi (upravna enota Zagorje ob Savi).
Uvedba sistema na občinah v 7. fazi
 

V sklopu 8. faze bodo 6. novembra 2025 v eGraditev vključene naslednje občine:

 • občine Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora (vse upravna enota Jesenice);
 • Mestna občina Kranj, občine Naklo, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Preddvor in Šenčur (vse upravna enota Kranj);
 • občine Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje (vse upravna enota Radovljica);
 • občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri (vse upravna enota Škofja Loka);
 • občina Tržič (upravna enota Tržič).
Uvedba sistema na občinah v 8. fazi
 

Katere občine bodo vključene v eGraditev v letu 2026?

 

V sklopu 9. faze bodo 5. januarja 2026 v eGraditev vključene naslednje občine:

 • občine Domžale, Trzin, Mengeš, Moravče in Lukovica (vse upravna enota Domžale);
 • občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje (vse upravna enota Grosuplje);
 • občini Kamnik in Komenda (vse upravna enota Kamnik);
 • Mestna občina Ljubljana, občine Dol pri Ljubljani, Vodice, Medvode, Velike Lašče, Brezovica, Ig, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in Škofljica (vse upravna enota Ljubljana);
 • občina Logatec (upravna enota Logatec);
 • občina Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer (vse upravna enota Vrhnika).
Uvedba sistema na občinah v 9. fazi