2

REPUBLIKA
SLOVENIJA

NA TEJ STRANI
PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM
DELI
 

Prostorski informacijski sistem sestavljajo digitalne storitve državne uprave. Sistem združuje in poenostavlja dostop do koristnih informacij in razlag o vsebinah s področja urejanja prostora in graditve objektov, aktualnih objav o postopkih priprave prostorskih aktov in postopkih s področja graditve, zbirk podatkov, grafičnih vpogledov v ažurne in verodostojne podatke ter do digitalnih storitev, s katerimi se zagotavlja elektronsko poslovanje.

 

Pregled sistema

 

Sistem združuje štiri glavne sklope digitalnih storitev, ki jih dopolnjujejo zbirke prostorskih podatkov in interaktivni grafični vpogledovalniki.

Shematski prikaz osrednjih sklopov prostorskega informacijskega sistema
 

Ključne prednosti sistema za odločevalce:

 • elektronski način poslovanja,
 • standardizacija postopkov in storitev,
 • izboljšanje kakovosti podatkov,
 • boljši nadzor nad izvajanjem postopkov.
 

Ključne prednosti sistema za državljane:

 • elektronski način poslovanja,
 • večja informiranost o načinu izvajanja in poteku postopkov,
 • boljša dostopnost do podatkov,
 • hitrejša obravnava vlog.

Spletno mesto prostorskega informacijskega sistema

 

Na spletnem mestu so na voljo podrobna pojasnila o postopkih prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Dopolnjena so z interaktivnimi pomočniki in vodiči, zbirko pogostih vprašanj ter s slovarjem strokovnih pojmov.

V postopkih priprave prostorskih aktov je omogočeno spremljanje postopkov, vpogled v podatke in dokumentacijo ter oddaja pripomb in predlogov v času javnih razgrnitev. Na področju graditve objektov sistem zagotavlja vpogled v dokumentacijo in možnost priglasitve udeležbe v postopku.

Spletno mesto uporabnikom zagotavlja javni dostop do zbirk prostorskih aktov in podatkov  o graditvi objektov. Zbirka prostorskih aktov vsebuje podatke o strateških in izvedbenih prostorskih aktih, ki so v pristojnosti države, regij in občin, zbirka podatkov o graditvi objektov pa podatke o upravnih aktih s področja graditve objektov.

Celovit vpogled v podatke o dejanskem in pravnem stanju v prostoru se zagotavlja z uporabo tematskih grafičnih vpogledovalnikov.

Prek spletnega mesta so uporabnikom na voljo še naslednje podporne zbirke podatkov:

 • zbirka predpisov,
 • zbirka pristojnosti,
 • državni prostorski red,
 • zbirka poročil in strokovnih podlag in
 • seznam zbirk podatkov o pravnih režimih.
 

Uporabniki, ki sodelujejo v postopkih s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov, lahko do sistemov ePlan in eGraditev dostopajo prek spletnega mesta PIS z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila.

Elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja

 

Digitalne storitve v sklopu sistema ePlan omogočajo elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja. V ta sistem so aktivno vključeni pripravljavci in izdelovalci  prostorskih aktov, nosilci urejanja prostora, Ministrstvo za naravne vire in prostor ter javnost.

 

Podatki so trajno shranjeni v zbirki prostorskih aktov in so uporabnikom na voljo v obsegu, ki jim ga omogoča vloga, ki jo imajo določeno v sistemu. Zbirka prostorskih aktov je namenjena tako državljanom kot potencialnim investitorjem, projektantom, upravnim delavcem in drugim uporabnikom, ki jim bodo te  informacije koristile pri njihovem delu.

 
ePlan omogoča:
 • izvajanje aktivnosti v postopkih priprave prostorskih aktov (npr. oddaja vlog in gradiv, preverba ustreznosti oddanih gradiv),
 • komunikacijo med udeleženci v postopkih,
 • javni vpogled v postopke priprave in sprejemanja prostorskih aktov,
 • oddajo pripomb in predlogov v času javnih razgrnitev,
 • vodenje osnovnih podatkov o prostorskih aktih (npr. uradne objave, grafični podatki, povezave med prostorskimi akti),
 • druge podporne funkcije (npr. spremljanje terminskih planov).

Elektronsko poslovanje na področju graditve objektov

 

eGraditev omogoča elektronsko poslovanje na področju graditve objektov. V ta sistem so aktivno vključeni investitorji, projektanti, mnenjedajalci, upravni in inšpekcijski organi,  občine, Ministrstvo za naravne vire in prostor ter javnost.

 

Podatki, zbrani prek sistema eGraditev, se shranjujejo v zbirko podatkov o graditvi objektov in so uporabnikom na voljo v obsegu, ki jim ga določa vloga, ki jo imajo v sistemu. Zbirka podatkov o graditvi objektov je namenjena državljanom, potencialnim investitorjem, projektantom, upravnim delavcem, inšpektorjem in drugim uporabnikom, ki jih tovrstne informacije zadevajo.

 

eGraditev omogoča:

 • pomoč pri pripravi projektne dokumentacije,
 • oddajo vlog za pridobitev projektnih pogojev in mnenj,
 • oddajo vlog v upravnih postopkih graditve objektov,
 • prijavo začetka gradnje,
 • plačevanje dajatev in prispevkov,
 • obravnavo vlog in prejemanje povratnih odločitev upravnih organov in mnenjedajalcev,
 • spremljanje postopkov,
 • javni vpogled v dokumentacijo integralnih postopkov z možnostjo priglasitve udeležbe v postopku.

Evidenca stavbnih zemljišč

 

Evidenca stavbnih zemljišč zagotavlja temeljne podatke, na podlagi katerih je mogoče načrtovati nova in regulirati obstoječa stavbna zemljišča, vrednotiti stavbna zemljišča, izvajati  ukrepe zemljiške politike ter odmerjati dajatve  na stavbnih zemljiščih.

Evidenca stavbnih zemljišč vsebuje podatke o pozidanih in nepozidanih zemljiščih, razvojnih stopnjah nepozidanih stavbnih zemljišč ter dejanski rabi poseljenih zemljišč.

Med pozidana zemljišča štejemo gradbene parcele stavb, pripadajoča zemljišča stavb, javne cestne in železniške  infrastrukture ter drugih gradbenih inženirskih objektov.

Nepozidana stavbna zemljišča so glede na njihov razvojni potencial razvrščena v ustrezne razvojne stopnje. Razvojna stopnja nepozidanega stavbnega zemljišča je odvisna od regulacije zemljišča s prostorskimi akti, sorodnimi predpisi in drugimi splošnimi akti, njegove opremljenosti z gospodarsko javno infrastrukturo ter od obstoja  in statusa pravnih režimov na njem.

Evidenco vzpostavi občina, tehnične pogoje za vodenje zbirke podatkov iz evidence na državni ravni pa zagotavlja Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Spremljanje stanja prostorskega razvoja 

 

Storitve spremljanja stanja prostorskega razvoja so namenjene ugotavljanju stanja in trendov v prostoru zaradi prostorskega načrtovanja, ukrepov zemljiške politike ali graditve objektov.

Ta sklop storitev vsebuje kazalnike prostorskega razvoja, infografiko in zbirko poročil o prostorskem razvoju. Kazalnike je mogoče pregledovati z interaktivnim grafičnim pregledovalnikom, ki omogoča izbor kazalnikov po tematikah, kategorijah, teritorialnih ravneh in  časovnih obdobjih.

Prikaz stanja prostora

 

Storitev omogoča:

 • celovit vpogled v prostorske podatke prek interaktivnih grafičnih vpogledovalnikov,
 • prenos predpripravljenih podatkov za izbrana območja v lasten sistem,
 • dostop do metapodatkovnih opisov in
 • pripravo informacije o prostoru za izbrano lokacijo.
 

Prikaz stanja prostora zagotavlja podatke o:

 • prostorskih aktih,
 • graditvi objektov,
 • pravnih režimih in
 • nepremičninskih evidencah.